دستگاه استرچ کش تونلی کد dm.or000

دستگاه استرچ کش تونلی کد dm.or000 ساخت شرکت درناماشین است.