دستگاه استرچ پالت اتوماتیک دروازه ای (دکل گردان)

دستگاه استرچ پالت اتوماتیک دروازه ای (دکل گردان) ساخت شرکت درناماشین است.