استرچ کش ساک فرودگاهی

استرچ کش ساک فرودگاهی ساخت شرکت درناماشین است.