استرچ پالت رول پیچ (سینی گردان)

استرچ پالت رول پیچ (سینی گردان) ساخت شرکت درناماشین است.